Gminna uroczystość na stulecie odzyskania niepodległości

100 lat temu Radni Gminy Krzeszowice zrzucili jarzmo zaborcze i zdecydowali, że zapowiedź przez Radę Regencyjną w Warszawie 7 października 1918 roku niepodległości Polski otwiera drogę do odrodzenia Rzeczpospolitej. 

 Nadeszła dla nas wielka chwila, chwila epokowa, bo oto przed kilkoma dniami, tj. 7 bm., Najdostojniejsza Rada Regencyjna w Warszawie ogłosiła uroczyście utworzenie niezawisłego i niepodległego Państwa Polskiego. Od tego dnia jesteśmy zatem wolnym, samodzielnym narodem!  mówił 17 października 1918 roku na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Naczelnik Bronisław Janicki. 

Z tej okazji, dokładnie sto lat później, na dzień 17 października br. zwołano uroczystą, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Krzeszowicach,

na którą Burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Przewodniczący Rady Adam Godyń zaprosili księży, przedstawicieli władz województwa i powiatu, radnych naszej gminy, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, szkół średnich prowadzonych przez Powiat Krakowski, przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, Kół Gospodyń Wiejskich i wielu instytucji działających na Ziemi Krzeszowickiej. W posiedzeniu rady wzięli udział także mieszkańcy, zainteresowani tym historycznym wydarzeniem.

W świąteczną atmosferę wprowadził uczestników uroczystości chór z Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzony przez Panią Agnieszkę Żak, wykonując pieśni patriotyczne. Otwierając sesję Przewodniczący Adam Godyń zaprosił wszystkich do wspólnego wykonania hymnu państwowego, po czym radni przyjęli porządek obrad.
Ze względu na wyjątkowy charakter sesji miała ona nieco inny przebieg, tematycznie nawiązując do problemu niepodległości – dawniej i dzisiaj – w kontekście wyzwań, jakie stawia nam współczesny świat.

Pierwszy referat, pt. „Gospodarka – samorząd – niepodległość”, wygłosił Prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Stanisław Mazur, dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej, wyjaśniając sytuacją gospodarczą w Polsce wobec zmian, jakie zachodzą na całym świecie. Odnosząc się do położenia naszego kraju opowiedział, jak należy dzisiaj rozumieć patriotyzm gospodarczy, poczucie odpowiedzialności za państwo oraz współpracę samorządu, organizacji społecznych i biznesu.

Jako prelegenta drugiego wykładu zaproszono Antoniego Bartosza, Doktora Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Paris IV, Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Bazując na bogatych doświadczeniach osobistych oraz zespołu pracowników Muzeum Etnograficznego Dr Antoni Bartosz podał życiowe przykłady budowania wspólnot lokalnych, tworzenia więzi międzyludzkich i tego, jaką rolę ma do spełnienia w nich samorząd oraz na czym polegać powinno, u każdego z nas, poczucie odpowiedzialności za własne środowisko lokalne.

Następnie głos zabrał Burmistrz Wacław Gregorczyk, przypominając dokonania kraju i samorządu w ciągu minionych stu lat. – Na naszej ziemi duży wpływ na budowanie świadomości narodowej miała obecność dowódców powstań i ich żołnierzy, którzy w naszym uzdrowisku ratowali zdrowie, nabierali sił by dalej służyć Ojczyźnie. To byli bohaterowie znani z imienia i nazwiska, ale Ziemia Krzeszowicka dała Polsce tysiące bohaterów, którzy swoją walkę prowadzili zarówno na polach bitewnych, jak i poprzez ciężką pracę. Ci ludzie na trwałe wpisali się w chlubne dzieje naszej Gminy – stwierdził Wacław Gregorczyk w swoim przemówieniu. 

Prowadzący uroczystą sesję Przewodniczący Adam Godyń skupił się na tym czego dokonali Radni Gminy Krzeszowice w 1918 roku. – Mieszkańcy Krzeszowic, sami żyjąc w trudnych powojennych warunkach, ofiarnie wspomagali Ślązaków w czasie plebiscytów, walczyli o Lwów i na wielu innych polach bitewnych. Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że wkład mieszkańców Ziemi Krzeszowickiej w tworzenie wolnej, niepodległej Polski był co najmniej znaczący. Później przyszły lata pracy na rzecz rozwoju Krzeszowic w II Rzeczpospolitej, który ówczesny samorząd inicjował. Tragedia lat wojennych i faktyczna likwidacja samorządności w latach 50. XX wieku przez władzę komunistyczną nie zerwały więzi lokalnej wspólnoty. Dzisiejszy odrodzony samorząd wyposażony jest w wiele kompetencji ale jednocześnie spoczywa na nim wielka odpowiedzialność – powiedział Adam Godyń, po czym odczytał treść deklaracji, jaką postanowili podjąć dla uczczenia 100 lat niepodległości Radni Rady Miejskiej. Obecni na Sali Herbowej w Urzędzie Miejskim Radni jednogłośnie przyjęli treść „Deklaracji Rady Miejskiej w Krzeszowicach z 17 października 2018 roku z okazji stulecia nadzwyczajnego posiedzenia Rady Gminy Krzeszowice w dniu 17 października 1918 roku”.

Honorując dokonania samorządu gminy oraz wielu patriotów, których Ziemia Krzeszowicka dała Ojczyźnie Radni Rady Miejskiej stwierdzili:

„Pamiętając o staraniach wielu pokoleń, pracujących na rzecz odbudowy niepodległości Ojczyzny, deklarujemy wolę kontynuacji ich dzieła, którego owocem była jesień 1918 roku i powrót Polski na mapę Europy. Oddajemy należny szacunek tym Rodakom, którzy od czasów I rozbioru Rzeczpospolitej Obojga Narodów, składając często najwyższą ofiarę, podejmowali próby zerwania zaborczych kajdan, walczyli o kształt granic państwa w XX wieku oraz niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i jej suwerenność w okresie satelickiego uzależnienia od Związku Sowieckiego.”
Przegłosowanie Deklaracji (pełny tekst do pobrania poniżej) wszyscy obecni na sali obrad przyjęli wielkimi brawami.

Dalsza część sesji miała równie doniosły charakter,

Burmistrz Wacław Gregorczyk oraz Przewodniczący Adam Godyń wręczyli dyplomy wraz z kwiatami nauczycielom, którym przyznano Nagrody Burmistrza.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wraz z kwiatami, złożono także dyrektorom szkół podstawowych i średnich działających w naszej gminie, przedszkoli i poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz przedstawicielce Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kończący kadencję Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej podziękowali za czteroletnią współpracę Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi,

Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce,

Staroście Krakowskiemu Wojciechowi Pałce i Radnym Powiatu w Krakowie – Stanisławie Grzędzie, Janinie Lasoń i Jerzemu Wnękowi.

Za ciężką pracę w wioskach i osiedlach zostali docenieni również Radni Rady Miejskiej,

sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli.

Uhonorowano także Radnych Miejskiej Rady Seniorów, której Przewodniczącą była Marta Sobczyk,

oraz Młodzieżową Radę Miejską z jej Przewodniczącym Dawidem Wróblem.

Radni Rady Miejskiej podziękowali także Burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za cztery lata dobrej współpracy i wzajemną pomoc w wykonywaniu obowiązków.

Niespodzianką dla przybyłych na rocznicową uroczystość w Urzędzie Miejskim była premiera książki historyka a zarazem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łukasza Skalnego. Przygotowana i wydana przez gminę specjalnie na okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości książka pt. „Krzeszowice 1867 – 1989” jest bogato ilustrowana i zawiera wiele informacji, dzięki którym lepiej poznamy naszą małą Ojczyznę.

Jan Bereza