Inwestycja WiK

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o. informuje, że w dniu 12.04.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą, Firmą JANEX Sp. z o.o., na wykonanie zadania inwestycyjnego dla potrzeb Spółki, tj. budowę budynku biurowo administracyjnego z zapleczem technicznym i trzystanowiskowym garażem, budynku gospodarczego, wiaty oraz szczelnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe.

Łączne wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, to kwota 11 499 423,55 zł netto. Inwestycja finansowana będzie z kredytu oraz ze środków własnych WIK. Realizacja pierwszego etapu obejmującego stan surowy zamknięty, planowana jest na 30 grudnia 2022 r., a całkowite zakończenie inwestycji na 30 stycznia 2024 r. Budowa budynku wpłynie na zapewnienie odpowiednich standardów pracy oraz obsługi klienta i infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej.

W związku z pojawiającymi się głosami, że budowa siedziby przełoży się rzekomo na ceny taryfowe, Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z o.o., chcąc uspokoić odbiorców, wyjaśnia, że poza działalnością podstawową w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Spółka prowadzi również działalność dodatkową, pozataryfową, w zakresie budowy sieci i przyłączy na zlecenie prywatnych inwestorów. Przychody uzyskane w ramach tej działalności pozwalają Spółce na dodatkowe inwestycje. Kredyt zaciągnięty na budowę budynku warsztatowo – biurowego finansowany będzie ze środków uzyskanych właśnie w ten sposób.

Jeżeli chodzi o taryfę, to w świetle obowiązujących przepisów jest ona kalkulowana przez przedsiębiorstwo w cenach netto na okres trzech lat. W przygotowaniu wniosku taryfowego przedsiębiorstwo uwzględnia poniesione  oraz planowane, udokumentowane koszty z wykluczeniem subsydiowania skrośnego oraz zakładaną marżę zysku. Marża zostaje przeznaczona na realizację Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych zatwierdzonego przez gminę.

Wnioski taryfowe są sprawdzane i weryfikowane pod względem poprawności i zasadności przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W przypadku pozytywnej oceny, Wody Polskie wydają decyzję o wprowadzeniu nowej taryfy. Taryfa obecnie obowiązująca na terenie Gminy Krzeszowice z podziałem na poszczególne lata, została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie początkiem 2021 r. i obowiązuje do maja 2024 r.

Od lewej: Andrzej Furmanik, Elżbieta Surowiec, Michał Wrzecionek, Henryk Skotniczny, Leszek Słota