Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie kształcenia dla pracowników i pracodawców pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Obecne czasy rosnącej dynamicznie krajowej gospodarki, ale również zmiennych uwarunkowań rynkowych, w tym transformacji energetycznej, cyfryzacji oraz następujących po sobie kryzysów ekonomicznych oraz humanitarnych, generują specyficzne wyzwania dla wszystkich podmiotów działających w Polsce. W związku z wynikającą stąd niepewnością, konieczne jest ciągłe doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie posiadanej wiedzy zarówno przez pracowników i pracodawców – dotyczy to zarówno podmiotów prywatnych, jak i organizacji działających w ramach sektora publicznego.

Znając powyższe problemy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wychodzi naprzeciw potrzebom pracodawców i pracowników, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia, oferując im możliwość podniesienia swoich kwalifikacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), co ma na celu zapobiegać między innymi utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie następujących rodzajów wsparcia kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanych z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy:

 • kursów i studiów podyplomowych,
 • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • określenia potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego może uzyskać środki na sfinansowanie maksymalnie do wysokości 80%, lub nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego, pod warunkiem, że wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorcą (zatrudniający mniej niż 10 pracowników). Przyznana kwota z KFS nie może przekroczyć jednak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nie obejmuje także kosztów związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz dojazdem do i z miejsca szkolenia.

Otrzymanie dofinansowania w roku 2023 warunkowane jest złożeniem wniosku, spełniającego przynajmniej jeden z poniżej wskazanych priorytetów:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego mogą wystąpić pracodawcy, których siedziba lub miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego (pracodawcą jest jednostka organizacyjna, również nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o ile zatrudnia co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę).

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego:

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Adres Telefon E-mail
Siedziba Urzędu 32-085 Szyce, ul. Wesoła 48 (12) 416 74 31
(12) 416 74 32
krkrpow@uppk.pl
amatysik@uppk.pl
Filia w Krakowie 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 (12) 623 03 55 filia_krakow@uppk.pl
Filia w Skawinie 32-050 Skawina, ul. Ogrody 17 (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach 32-065 Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl
Filia w Słomnikach 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl

 

Opracował: Andrzej Szlęk, Specjalista ds. programów, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego