Krzeszowice – moje miasto, moja gmina

II etap budowy ulicy „Kościelnej” w Krzeszowicach.

Ulicą „Kościelną” nazywany jest potocznie odcinek drogowy łączący ulicę Dąbrowskiego z ulicą  Żbicką. W ostatnich latach osiedle Nowy Świat zmienia swoje oblicze. W 2015 roku, po ośmiu latach budowy, został oddany wiernym kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Powstała nowa parafia. Zmienia się także otoczenie wokół kościoła i nowej plebanii. Na działce drogowej przed kościołem Gmina Krzeszowice w 2018 roku, w ramach I etapu inwestycji, zbudowała drogę o długości 174 mb oraz utwardzone kruszywem pobocze, które jest wykorzystywane na miejsca parkingowe. Wartość zadania wyniosła ponad 360 000,00 zł. Obecnie rozpoczęły się prace przy II etapie. O tym, jak doszło do realizacji tego oczekiwanego przez mieszkańców od kilkudziesięciu lat zadania, rozmawiamy z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem.

Marian Lewicki: Jak doszło do realizacji zdania i dlaczego jest ono tak ważne dla mieszkańców?

Wacław Gregorczyk: O budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych z osiedla Nowy Świat do centrum miasta mieszkańcy zabiegali od wielu lat. Niestety, z uwagi na wysokie koszty, konieczność opracowania dokumentacji i pozyskania pozwolenia, nie było woli realizacji  tego zadania w poprzednich kadencjach. Dla mnie sprawy bezpieczeństwa mieszkańców są jednym z priorytetów w działaniu, stąd znalazło się ono w programie wyborczym mojego komitetu KWW Wspólna Gmina Krzeszowice. Przy opracowaniu dokumentacji została uwzględniona bardzo ważna kwestia rozdzielenia wód opadowych od sanitarnych, które w dużej ilości wpływają do kanalizacji w tym rejonie. Istotna jest również sprawa rozbudowy ciągów rowerowych i poprawa estetyki tej części miasta. Należy też podkreślić bardzo dobrą współpracę pomiędzy burmistrzem a Zarządem Osiedla i przewodniczącą Krystyną Drewnowską. Zebranie mieszkańców przeznaczyło część środków, będących w dyspozycji osiedla, na prace projektowe. To też należało docenić.

M.L.: 10 grudnia 2020 roku zawarł Pan umowę z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec. Koszt robót budowlanych II etapu został określony na kwotę brutto 1 581 595,50 zł. To naprawdę dużo.

W.G.: Tak, kwota nie jest mała. Ale i zakres, po poszerzeniu dokumentacji o część odwodnieniową oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego w stronę ul. Batalionów Chłopskich, nie jest mały. Razem z pracownikami Urzędu Miejskiego zabiegaliśmy o pozyskanie dofinansowania środkami zewnętrznymi. Wnioski w tym temacie były składane trzykrotnie. Niestety, nie ma zbyt wielu programów dofinansowań na zadania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Ostatecznie, na II etap pozyskaliśmy prawie 480 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na część „drogową” zadania. Wkład własny w wysokości około 1,1 mln zł pochodził będzie z budżetu gminy. W  trudnym czasie pandemii realizacja tak kosztownego zadania była możliwa dzięki wprowadzanym systematycznie zmianom, dającym oszczędności oraz poprawiającym efektywność wydatkowania środków finansowych. Takim działaniem np. w roku 2020 była zmiana sposobu naliczania środków dla sołectw i osiedli, która pozwoliła stworzyć rezerwę inwestycyjną na dofinansowanie właśnie takich przedsięwzięć,  jak II etap budowy ulicy „Kościelnej”, czy modernizacja pawilonu sportowego LKS Tęcza. Należy też mieć na uwadze zmieniające się potrzeby mieszkańców gminy. Oczekują na realizację zadań o wartości znacznie przekraczających możliwości pojedynczego osiedla czy sołectwa, tak jak to ma miejsce w przypadku osiedla Nowy Świat.

M.L.: Proszę o kilka informacji o zakresie zadania.

W.G.: Oczywiście, najważniejszą częścią jest przejście dla pieszych w poziomie torów o długości 3,4 m i szerokości 3 m. Do przejścia prowadzić będą dwie pochylnie o łącznej długości ok. 56 m i szerokości 2,5 – 3,0 m. Bardzo ważnym elementem inwestycji jest budowa odwodnienia. Pod torami zostanie wykonany kanał kryty o średnicy 800 mm i długości 31 m wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w postaci wlotów i studni. Następnie woda będzie odprowadzana poprzez rów odkryty o długości ok. 268  m oraz studnię wlotową do kanału krytego pod ul. Batalionów Chłopskich. Wzdłuż rowu zostanie zbudowany ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 m wraz z oświetleniem. W przyszłości planujemy przedłużenie ścieżki rowerowej do Krzeszówki i Orlika.  Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 września 2021 roku.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

 Zdjęcia: J. Kaczorowska, W. Gregorczyk

Po zakończeniu I etapu_2018 rok
Przed rozpoczęciem II etapu_październik 2020
Kościelna