Osiedle Parkowe się zmienia

Z Ireną Godyń Przewodniczącą Zarządu Osiedla Parkowego rozmawia Maciej

Liburski.

Maciej Liburski.: Zacznijmy od informacji na temat Pani pracy na rzecz Osiedla Parkowego.

Irena Godyń.: Z Osiedlem nr 1, a od roku 2008, po zmianie nazwy Osiedlem Parkowym, związana jestem od samego początku. Zawsze bliskie były mi sprawy społeczne, odkąd pamiętam chętnie angażowałam się w prace społeczne.

 

M.L.: Od kilku lat można zauważyć dynamikę w rozwoju miasta, realizowanych jest wiele prac inwestycyjnych. Jak wpłynęło to na zmiany w infrastrukturze Osiedla Parkowego?

I.G.: Osiedle Parkowe zajmuje największy obszar miasta, bardzo zróżnicowany pod względem infrastruktury; to miejsce wielu zabytków i niemal większości miejskich terenów zielonych. Przewaga domów jednorodzinnych i niewielka liczba bloków mieszkalnych stopniowo zmienia się. Od kilkunastu lat bardzo szybko powstają osiedla mieszkaniowe. Z ostatnich danych wynika, że Osiedle liczy obecnie 2.476 mieszkańców. Tak duże osiedle to równie dużo wyzwań jak i problemów oraz wiele oczekiwań mieszkańców. Przez tak długi okres działalności udało się zrealizować wiele prac inwestycyjnych, finansowanych zarówno ze środków osiedla jak i z budżetu Gminy. Z roku na rok zmienialiśmy wizerunek osiedla, a zadania, które przed sobą stawiały kolejne Zarządy, w miarę możliwości były sukcesywnie realizowane. Remontowaliśmy drogi (ul. Chłopickiego, Gminna, Parkowa, Nowa Wieś, Akacjowa), budowaliśmy chodniki (ul. Miękińska, Nowa Wieś, Parkowa), doświetlaliśmy ulice (Akacjowa, Grunwaldzka, Bandurskiego), partycypowaliśmy w kosztach modernizacji ulicy Ogrodowej. Po wielu latach starań, dzięki zaangażowaniu Burmistrza zrealizowana została bardzo trudna inwestycja – powstanie nowoczesnej drogi łączącej ul. Chłopickiego z ul. Parkową, nazwanej później ul. Władysława Śmiałka.

 

M.L.: Jakich projektów nie udało się zrealizować?

I.G.: Przed Osiedlem jeszcze wiele zadań, na które od lat oczekują między innymi mieszkańcy ulic Bandurskiego, Zielonej. Mam nadzieję, że i te oczekiwania i marzenia mieszkańców w końcu zostaną spełnione.

 

M.L.: Jak wygląda sytuacja w okresie pandemii od marca 2020 roku?

I.G.: Podsumowując ubiegły rok, muszę przyznać, że był rokiem trudnym, przyszło nam realizować budżet w nowej nieznanej nam sytuacji jaką stworzyła pandemia. Plan na rok 2020 przewidywał remont nawierzchni drogi i chodnika odcinka drogi od ulicy Kościuszki do Osiedla na tzw. Zagrodach, na który przeznaczono 141.500 zł. W związku z opóźnieniem prac przy budowie przejścia podziemnego pod torami, planowana przez osiedle modernizacja drogi nie była możliwa do zrealizowania, w związku z czym niewykorzystane środki należało zwrócić do budżetu gminy. Zaistniała zatem konieczność zmiany zadania i przeniesienia środków finansowych na inną inwestycję, co zgodnie ze Statutem Osiedla można było zrobić jedynie poprzez uchwałę mieszkańców. Pomimo obowiązujących obostrzeń, w reżimie sanitarnym odbyło się zebranie mieszkańców, podczas którego podjęto uchwałę pozwalającą na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi ulicy Miękińskiej, w zakresie wyprofilowania łuku drogi w ciągu drogi powiatowej nr 2125K. Przebudowy tego tak niebezpiecznego zakrętu ulicy Miękińskiej od wielu lat domagali się mieszkańcy, solidarnie przekazując środki budżetowe na wykonanie projektu.
Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych oraz zaangażowaniu powiatu i gminy w bieżącym roku rozpocznie się przebudowa układu komunikacyjnego prowadzącego od ulicy Miękińskiej do strefy Aktywności Gospodarczej, obejmująca nie tylko przebudowę przedmiotowego łuku drogi, lecz również modernizację ulicy na całej jej długości.

Ze względu na pandemię nie udało się też w grudniu zrealizować spotkania z mieszkańcami Osiedla na corocznym „Spotkaniu noworocznym z kolędą”.

 

M.L.: Jakie zadania stoją przed Zarządem Osiedla w roku 2021?

I.G.: Przed Osiedlem nowy rok i nowe zadania, z budżetem w łącznej wysokości 99.720 zł. Pomimo mniejszego budżetu, w planie znalazły się dwa priorytetowe zadania. Jednym z nich jest niezrealizowana w poprzednim roku modernizacja odcinka drogi prowadząca od ulicy Kościuszki do osiedla na tzw. Zagrodach. Remont nawierzchni ulicy i chodnika jest zadaniem koniecznym i niezbędnym dla poprawy bezpieczeństwa w komunikacji dla tak dużej liczby mieszkańców mieszkających w budynkach po jednej stronie przejazdu kolejowego i mieszkańców osiedla po stronie drugiej.

Drugim ważnym zadaniem, od tak dawna planowanym, jest modernizacja tzw. Dzikich plant. Wspólnie z Zarządem Osiedla Centrum chcemy przystąpić do zagospodarowania Dzikich plant, nadając im charakter miejsca spacerowego i rekreacyjnego. W związku z faktem, iż Osiedle Centrum planuje w roku przyszłym zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu Krzeszówki, która stanowi naturalną granicę między naszymi osiedlami, podjęto rozmowy w sprawie opracowania wspólnego projektu zagospodarowania terenów po obu brzegach rzeki, a koszty projektu zostaną podzielone pomiędzy oba osiedla. Mam nadzieję, że planowane i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, dzięki przychylności i wsparciu gminy, zostaną w pełni zrealizowane.

 

M.L.: Na koniec pragnę zadać pytanie retoryczne: czy doświadczenia jakie wyniosła Pani z pracy w Radzie Miejskiej Krzeszowic ułatwiają zarządzanie Osiedlem Parkowym?

I.G.: W latach 2014 – 2018 pełniłam funkcję radnej Rady Miejskiej w Krzeszowicach, co pozwoliło mi pogłębić wiedzę o samorządzie oraz zdobyć wiele nowych doświadczeń. Miałam to szczęście, że zawsze wspierał mnie Zarząd Osiedla, ludzie równie mocno zaangażowani w działaniu na rzecz Osiedla i mieszkańców. Każda podejmowana inwestycja to dla Osiedla kolejne wyzwanie. Nie wszystko biegnie zawsze po naszej myśli, nieraz wymaga wielu starań i pracy. Im większy zakres doświadczeń, tym łatwiej rozwiązywać problemy. Praca w samorządzie mnie osobiście sprawia wiele satysfakcji, choć wymaga przede wszystkim cierpliwości, konsekwencji i dyscypliny. Cieszę się jednak, że mogę uczestniczyć tak czynnie w życiu miasta i Osiedla i że kiedyś, oprócz wspomnień, pozostanie drobny ślad mojej działalności.

 

M.L.: Dziękuję za rozmowę. Składam Pani najlepsze życzenia wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym oraz na Pani ręce, z Okazji Dnia Kobiet, życzenia dla wszystkich Pań, by ten marcowy dzień był prawdziwie radosnym świętem.