Poznaj Laureatów VI edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”

Znamy zwycięzców Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” realizowanego przez Kopalnię Wapienia „Czatkowice” należącą do Grupy TAURON. W ramach konkursu zostało wyłonionych aż ośmiu Laureatów. Każdy z nich  otrzyma 5 000 zł na realizację przedstawionego pomysłu.

Najważniejszym celem Projektu „Dobry Sąsiad” jest wsparcie lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice. Realizując ten cel wybraliśmy lokalne projekty, które odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, rozwiązują istniejące problemy, a ich rezultaty są widoczne. Zwycięskie inicjatywy pomogą w integracji osób niepełnosprawnych oraz społeczności lokalnej, przyczynią się do krzewienia aktywności fizycznej, a także rozwoju kulturalnego mieszkańców gminy.

W projekcie wzięły udział stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją działalność na terenie Gminy Krzeszowice. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu w siedzibie kopalni – tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich inicjatyw VI edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”:

 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Na Wulkanie” – Organizacja XVIII Spotkania Barbórkowego w Miękini

Organizacja corocznego spotkania barbórkowego w Miękini, podczas którego spotykają się emerytowani i czynni zawodowo górnicy z terenu gminy Krzeszowice oraz wszyscy, dla których ważne jest kultywowanie tradycji górniczych. W ramach realizacji pomysłu opracowana i wydana zostanie publikacja przedstawiająca górnicze tradycje, a także „Śpiewnik piosenek górniczych i biesiadnych”.

Planowany termin realizacji: listopad 2023 r.

 

 • Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie” – Wakacyjna dyskoteka dla niepełnosprawnych

Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Spotkanie będzie okazją do odpoczynku oraz wspólnej zabawy.

Planowany termin realizacji: 22.07.2023 r.

 

 • Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach – Mały ekoludek zakłada swój Tauronkowy ogródek

Utworzenie ogródka na terenie Przedszkola – przestrzeni bezpiecznej i sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Projekt przyczyni się do powstania miejsca umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także poznawania świata przyrody.

Planowany termin realizacji: maj – listopad 2023 r.

 

 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej – XVIII Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Wola Filipowska 2023”

Festiwal Pieśni Patriotycznej kierowany jest do wszystkich środowisk gminy Krzeszowice. Wykonawcy reprezentujący różne środowiska i pokolenia, wpłyną na budowanie więzi kulturowej oraz międzypokoleniowej. Wydarzenie połączone jest z Narodowym Świętem Niepodległości, przyczynia się do kształtowania postaw patriotycznych.

Planowany termin realizacji: 12.11.2023 r.

 

 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu – Zalaski Turniej Pokoleń

Organizacja turnieju pokoleń: rozgrywek sportowo-rekreacyjnych, integrujących mieszkańców Zalasu. Impreza będzie częścią obchodów jubileuszy: 700-lecia Sołectwa Zalas oraz 50-lecia Szkoły w obecnym budynku. Ideą Zalaskiego Turnieju Pokoleń jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasu mieszkańców Zalasu bez względu na wiek.

Planowany termin realizacji: 17.06.2023 r.

 

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach – Sąsiedzki Piknik Rodzinny z Podstawówką – kreatywnie, zdrowo i sportowo

Organizacja Pikniku Rodzinnego, skierowanego do dzieci, młodzieży, a także całej lokalnej społeczności z terenu gminy Krzeszowice.  Celem projektu jest zachęcenie do aktywnego udziału w życiu sąsiedzko-społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz integracja dzieci i młodzieży w sąsiedzkim środowisku gminy.

Planowany termin realizacji: 17.06.2023 r.

 

 • Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej – Radość i pogoda ducha w integracji i zabawie

Organizacja spotkania dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnością. Celem spotkania jest ich wspólna integracja w ramach aktywizacji społeczno-kulturalnej, a także przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych i niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych. Program przewiduje występy artystyczne oraz zabawy z aktywnym udziałem uczestników.

Planowany termin realizacji: sierpień – wrzesień 2023 r.

 

 • Stowarzyszenie „Aprite le porte” – Krzeszowicki Piknik Rodzinny 2023 „Jesteśmy Razem”

Rekreacja i integracja społeczności lokalnej z terenu gminy Krzeszowice poprzez organizację spotkania dla rodzin w formie pikniku. W programie wydarzenia znajdą się m.in. koncert estradowy, atrakcje promujące talenty dzieci i młodzieży, zawody sportowe oraz edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa na drodze.

Planowany termin realizacji: 11.06.2023 r.

Obszary działania, w ramach których zgłaszano pomysły obejmowały w szczególności:

 • rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
 • imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
 • wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
 • działania proekologiczne i akcje społeczne,
 • zagospodarowanie terenu,
 • wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.