Remont będzie dokończony

Kontynuacja remontu dróg powiatowych nr 1076K, 2188K oraz 2292K (ulic: Daszyńskiego, Ogrodowej, Grunwaldzkiej oraz ronda Jana Pawła II) w Krzeszowicach przez dotychczasowego wykonawcę będzie możliwa w tym roku dzięki zawartej ugodzie.

Nastąpi to jednak dopiero po zatwierdzeniu ugody zawartej 28.12.2022 r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego a firmą TRANZIT, przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

Umowa na remont ulic: Daszyńskiego, Ogrodowej, Grunwaldzkiej położonych w ciągu dróg powiatowych w Krzeszowicach zawarta została 20.09.2021 r. pomiędzy ZDPK a firmą TRANZIT. Zgodnie z umową i aneksem do niej prace miały być ukończone do 31.08.2022 r. Jednak w lipcu 2022 r. zaawansowanie robót nie było zgodne z przyjętym harmonogramem i nie wskazywało na możliwość ukończenia ich w terminie. Inwestor czyli ZDPK stwierdził przestoje w pracach i ich znaczne opóźnienie. Wezwał więc wykonawcę do natychmiastowego wznowienia robót i ich należytego wykonania, w przeciwnym razie odstąpi od umowy. Wobec braku odpowiedniego zaangażowania w wykonanie zadania i wadliwego wykonania części robót ZDPK odstąpił od umowy w sierpniu 2022 r. Wykonawca odstąpił od umowy w październiku 2022 r. Powołano ekspertów technicznych, wykonano inwentaryzację prac, prowadzono rozmowy i w grudniu ubiegłego roku określono warunki zawarcia ugody przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Ugoda została zawarta 28.12.2022 r., a 5.01.2023 r. złożony został wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o zatwierdzenie ugody.

W ugodzie postanowiono m.in., że wykonawca przystąpi do prac remontowych i wykona je w ciągu 5 miesięcy licząc od dnia uprawomocnienie się zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Krakowie zawartej ugody, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania zadania a koszt prac pozostanie taki sam jak w dniu podpisania umowy (20.09.2021 r.) i wyniesie ponad 8,5 mln zł brutto. Część tej kwoty, dokładnie 1 mln 170 tys. zł, została już wypłacona wykonawcy.

Zakresem remontu objęta jest wymiana nawierzchni, wymiana krawężników i obrzeży, przebudowa urządzeń odwadniających. Nowe przejścia dla pieszych będą wyniesione, wymienione zostaną bariery ochronne, zmodernizowane oświetlenie.

Na remont ulic: Daszyńskiego i Grunwaldzkiej Powiat Krakowski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie do remontu ul. Daszyńskiego wynosi 2 099 931 zł, a ul. Grunwaldzkiej 3 234 133 zł.

 Iwona Mikrut

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego