Uroczysta inauguracyjna sesja nowej kadencji samorządu gminy (fotoreportaż)

19 listopada 2018 r. w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyła się zwołana przez Komisarza Wyborczego I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach wybranej na kadencję 2018-2023.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesję otworzył i prowadził najstarszy wiekiem radny – Jerzy Ciężki. Na wstępie przywitał przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Roberta Szczukę, nowo wybranych radnych Rady Miejskiej, burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, zastępcę burmistrza Witolda Kulczyckiego, skarbnik Beatę Banach, sekretarza Jana Berezę, naczelników wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miejskiego, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, przedstawicieli prasy oraz pozostałe osoby, które przybyły na sesję. Gośćmi inauguracyjnej sesji była między innymi młodzież ze szkół gimnazjalnych – klasa 8 Szkoły podstawowej w Nowej Górze oraz klasa 8 Szkoły Podstawowej w Miękini wraz z wychowawcami. 

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego radny senior oddał głos przewodniczącemu Miejskiej Komisji Wyborczej, który przedstawił zebranym wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Krzeszowicach oraz wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Realizując porządek obrad, zgodnie z art. 23a ust 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, nastąpiła uroczysta ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstając wypowiadali słowo „ślubuję”, dodając zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. W dalszej części obrad radni przystąpili do wyboru przewodniczącego organu uchwałodawczego gminy. Powołana w tym celu komisja skrutacyjna w składzie: Leszek Słota (przewodniczący), Anna Łukasik, Leszek Kramarz, przeprowadziła wybory. W głosowaniu tajnym, dwudziestoma głosami poparcia przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzeszowicach został Adam Godyń. W tym miejscu radny senior, gratulując nowo wybranemu przewodniczącemu przekazał mu dalsze prowadzenie obrad sesji. Następnie, zgodnie z  punktem 6  porządku obrad, odbyły się wybory na wiceprzewodniczących rady. Zostali zgłoszeni następujący kandydaci: Henryk Woszczyna, Władysław Ziomek, Wojciech Pogan oraz Krystyna Galos. W wyniku tajnego głosowania, przeprowadzonego przez komisję skrutacyjną, wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Krzeszowicach zostali radni Władysław Ziomek oraz Henryk Woszczyna.

Po wyborze prezydium rady, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej przedstawił wyniki wyborów na stanowisko burmistrza gminy Krzeszowice, a następnie zgodnie z punktem 8 porządku obrad Burmistrz Wacław Gregorczyk złożył ślubowanie. 

Następnie przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń pogratulował Burmistrzowi wyboru oraz dobrego wyniku wyborczego. Zamykając obrady I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji Adam Godyń pogratulował wyboru również radnym Rady Powiatu w Krakowie –  Wojciechowi Pałce, Adamowi Ślusarczykowi oraz obecnemu na sali Grzegorzowi Małodobremu, a także radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach planowany jest wybór składu komisji merytorycznych.

Info: gminakrzeszowice.pl