Wniosek geotermalny złożony

16 kwietnia Gmina Krzeszowice złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie zadania „Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych na terenie Gminy Krzeszowice poprzez wykonanie otworu geotermalnego Miękinia GT-1”, w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”.

Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie wód termalnych na działce komunalnej w obszarze nieczynnego już dzisiaj kamieniołomu porfiru, pod kątem oceny ich przydatności do celów energetycznych.  Głębokość zaprojektowanego otworu wynosi 2 000 m. Planowane jest:
– rozpoznanie temperatury wody złożowej,
– rozpoznanie mineralizacji wody złożowej pod kątem niskiej obecności czynników korozyjnych,
– rozpoznanie wydajności otworu.

Planowany okres realizacji: 1.10.2020 – 30.09.2021.
Całkowity planowany koszt wynosi 15 461 100 zł brutto.
Wartość kosztów kwalifikowanych to 12 570 000 zł netto.
Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.