Zebranie na Osiedlu Parkowym

20 marca, w eleganckiej scenerii Sali Herbowej krzeszowickiego magistratu odbyło się kolejne z cyklu zebrań wiejskich i osiedlowych – tym razem na osiedlu Parkowym. Wśród przybyłych znalazło się wielu przedstawicieli lokalnego samorządu i administracji publicznej.

Prowadząca obrady Przewodnicząca Irena Godyń, sprawująca jednocześnie mandat radnej Rady Miejskiej w Krzeszowicach, powitała Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, radnych Rady Powiatu Krakowskiego: Stanisławę Grzędę, Janinę Lasoń i Jerzego Wnęka oraz Annę Blecharz – radną Rady Miejskiej w Krzeszowicach.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad i dokonaniu wyboru protokolanta przyjęty został porządek obrad zebrania. W jego pierwszym punkcie znalazło się sprawozdanie Przewodniczącej z wykonania budżetu osiedla za rok 2017. Wśród zadań, które w roku ubiegłym udało się zrealizować, na wspomnienie zasługują między innymi modernizacja ulicy Chłopickiego oraz przygotowanie projektu chodnika na ul. Sienkiewicza. Przedstawiony przez Panią Irenę Godyń bilans zrealizowanych zadań i poniesionych kosztów został jednogłośnie przyjęty przez zgromadzonych.

Słuchając wolnych wniosków mieszkańców odnieść można było wrażenie, że jednym z najbardziej newralgicznych problemów osiedla Parkowego są nieprawidłowo zaparkowane samochody. Do takich naruszeń porządku dochodzi notorycznie w rejonie pasów przy „Balneologii” – gdzie parkujące niezgodnie z przepisami samochody ograniczają widoczność, stwarzając realne zagrożenie potrącenia pieszego. Równie niebezpiecznie jest w ciągu ulicy Grunwaldzkiej, gdzie zaparkowane na chodniku pojazdy uniemożliwiają komfortowe poruszanie się po chodniku osobom na wózkach inwalidzkich, rodzicom z wózkami dziecięcymi a także – ograniczając widoczność – utrudniają bezpieczne włączenie się do ruchu kierujących, zjeżdżających z ulic bocznych.

Pan Zbigniew Wójcik zwrócił uwagę zgromadzonych na niebezpieczeństwo istniejące na terenie Zgromadzenia Sióstr Zakonnych na Nowej Wsi, gdzie wiekowe drzewa, rosnące na dużej stromiźnie są mocno pochylone nad ulicą ks. Bandurskiego. Z kolei radna Stanisława Grzęda, będąca jednocześnie mieszkanką osiedla, zwróciła się z wnioskiem o utwardzenie kostką brukową przejścia pomiędzy „Orlikiem” i przedszkolem, a „dzikimi plantami” (i dalej, ulicą Grunwaldzką). Z uwagi na wyrażoną przez zgromadzonych aprobatę tej inicjatywy, Przewodnicząca Irena Godyń zapewniła, że poruszy ten temat z Przewodniczącą Osiedla Centrum, na terenie, którego inwestycja miałaby zostać przeprowadzona.

Niepokój mieszkańców ulicy Zagrody wzbudziły doniesienia o złożeniu przez spadkobierców hr. Adama Potockiego wniosku do wojewody o stwierdzenie niepodpadania pod przepisy dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej terenów, na których obecnie znajdują się bloki mieszkalne. Jeden z mieszkańców pytał Burmistrza czy doniesienia te są prawdziwe, i co w sytuacji, jeśli faktycznie rodzina Potockich odzyska te tereny. Burmistrz potwierdził prawdziwość tych informacji i poinformował, że rozmowy z przedstawicielami spadkobierców cały czas trwają. Dopytywany o szczegóły odrzekł, że sprawy powinny „zostać ułożone” do dnia 30 czerwca.