Zebranie sołeckie w Woli Filipowskiej

11 marca odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Wola Filipowska. Sołtys Adam Godyń otworzył zebranie w drugim terminie, witając mieszkańców oraz gości: burmistrza gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, wicestarostę powiatu krakowskiego Wojciecha Pałkę, radnego powiatu krakowskiego Jerzego Wnęka i radnego gminy Władysława Ziomka.

Po wyborze protokolanta, stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęcia ich porządku sołtys Adam Godyń przedstawił sprawozdanie z działalności sołectwa za rok 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych. Następnie zgromadzeni pochylili się nad problemem wprowadzenia zmian do planu finansowego sołectwa na rok 2018, który przewidywał przeznaczenie 15 tysięcy złotych na pierwszy etap inwestycji planowanej przy budynku Zespołu Placówek Oświatowych. Z uwagi na niełatwą sytuację budżetową gminy, Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego nie widzi możliwości współfinansowania tego zadania, w związku z czym sołtys zwrócił się do mieszkańców z prośbą o podjęcie uchwały o przeniesieniu tych środków na remonty nawierzchni dróg gminnych i renowację odwodnienia w ich pasach. Po zabraniu głosu przez burmistrza Wacława Gregorczyka, który zasugerował, że być może uda się etapowo rozpocząć tę inwestycję, pozyskując środki zewnętrzne, sołtys zaproponował przyjęcie uchwały, w której zebranie postanowi o zmianie przeznaczenia tej kwoty w przypadku nie rozpoczęcia realizacji zadania przez gminę do końca sierpnia bieżącego roku.

Z uwagi na problem z wyłonieniem wykonawcy budowy przedszkola, rada sołecka zaproponowała podjęcie deklaratywnej uchwały o przeznaczeniu środków finansowych, które przypadają sołectwu po ubiegłorocznej sprzedaży dwóch działek mienia wiejskiego przy stacji tankowania gazu (ulica Lipowa), na tę inwestycję. Dochód z ich sprzedaży wyniósł 353, 5 tysiąca złotych. 70% tej kwoty należy do wsi i, podczas procedowania kolejnego budżetu 247,4 tysiąca złotych, pieniądze te będą przekazane sołectwu jako dochód z mienia. Przy trudnościach związanych z zabezpieczeniem środków na skuteczne wyłonienie wykonawcy rozbudowy szkoły taka kwota nie jest bez znaczenia, a jednocześnie pokazuje wagę tej inwestycji dla lokalnej społeczności.

Sołtys poinformował mieszkańców o aplikowaniu przez gminę do programu budowy plenerowych siłowni, do którego została zgłoszona jedna z działek w południowej części wsi. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki i restrykcyjne przepisy nie ma możliwości równoczesnego usytuowaniu siłowni i placu zabaw. Rada sołecka kieruje wniosek do Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych o przeznaczenie ze środków ludności, pozostających na ich koncie, kwoty w wysokości do 10 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji projektowej dla urządzenia tam placu zabaw.

Mieszkańcy zwracali uwagę sołtysa na trudności związane z prowadzoną modernizacją linii kolejowej E30. W ich opinii ciężki sprzęt powoduje zniszczenia nawierzchni dróg, a kierowcy nie przestrzegają znaków informujących o ograniczeniach tonażu. Problemem są także samochody wyjeżdżające z placu budowy na drogę krajową numer 79, gdyż za ich sprawą w okolicach wjazdu i wyjazdu z terenu inwestycji na drodze tworzy się gruba i śliska warstwa błota, stwarzająca realne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Sołtys poinformował, że każdy taki przypadek należy zgłaszać, a sam pozostaje w ciągłym kontakcie z dyrektorem projektu i prowadzącymi roboty inżynierami.