Zebranie wiejskie w Siedlcu

Nieszczególnie przesądni okazali się mieszkańcy Siedlca, którzy – mimo, że ich Zebranie Wiejskie odbyło się w piątek 13 kwietnia – licznie zgromadzili się w Budynku Wiejskim.  Prócz nich, zjawili się także Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz Radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach Andrzej Furmanik.

Sołtys Stanisław Molik powitał zgromadzonych mieszkańców i gości, po czym przedstawił porządek obrad i przystąpił do jego realizacji, prezentując sprawozdanie z działania sołectwa za rok 2017. Sołectwo Siedlec może pochwalić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, zarówno w obszarze infrastruktury, jak i zorganizowanych imprez. Na szczególną pochwałę zasługują mieszkańcy, którzy z własnych środków byli skłonni dofinansować prowadzone we wsi inwestycje drogowe.

Kolejnym punktem procedowanego przez mieszkańców zebrania były sprawy bieżące i wolne wnioski. Jako pierwszy głos zabrał Starosta Krakowski Wojciech Pałka, który podsumował inwestycje prowadzone na szczeblu powiatowym przeprowadzone na terenie sołectwa Siedlec. Szczególnym powodem wizyty Starosty na zebraniu była interwencja jednego z mieszkańców, zaniepokojonego wycinką prowadzoną przez Lasy Państwowe na terenie Siedlca. Starosta obiecał, że pomimo iż gospodarka leśna znajduje się poza obszarem jego obowiązków, to porozmawia z dyrekcją Lasów Państwowych, by proceder dewastacji drzewostanu został powstrzymany.

Kolejny temat dotyczył zrealizowanej we wsi inwestycji związanej z remontem nawierzchni na drodze powiatowej. Jeden z mieszkańców wskazał, że mieszkańcy są szczęśliwi i wdzięczni z powodu jej przeprowadzenia, jednak – z uwagi na wąski i pełen zakrętów przebieg – istnieje pilna potrzeba namalowania w ciągu drogi pasów poziomych, wytyczających zarówno oś jezdni, jak i jej krawędzie. Charakterystyka drogi sprawia, że pomimo ograniczenia prędkości do 30 km/h często zdarza się, że kierowcy „wypadają” z ostrych zakrętów. Jedna z mieszkanek zaproponowała, by na zakrętach ustawić progi zwalniające, ten pomysł jednak, z oczywistych względów, został uznany za nienajlepszy, podobnie jak pomysł stworzenia przejścia dla pieszych na środku zakrętu w centrum wsi.

Wśród inwestycji, przeprowadzenia których domagają się mieszkańcy sołectwa, trzebaby wskazać jeszcze wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej w Siedlcu, oraz remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Żbickiej w Krzeszowicach. W tej sprawie głos zabrał Burmistrz Wacław Gregorczyk informując, że wskazany fragment ulicy nie został wyremontowany z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tym obszarze prac związanych z kanalizacją. Co do oświetlenia, poprawę stanu rzeczy jeszcze w tym roku zapowiedział sołtys Stanisław Molik.

Kwestią, która wzbudziła najwięcej emocji zgromadzonych, okazało się zagadnienie rewitalizacji działki zlokalizowanej obok remizy strażackiej. Sołtys Stanisław Molik zarzucił Burmistrzowi, że projekt dla prowadzonej inwestycji został narzucony przez firmę Lafarge, bez konsultacji z mieszkańcami wsi. Obawy części mieszkańców dotyczą też samej lokalizacji – w ich ocenie lokalizacja na terenie OSP utrudni mieszkańcom korzystanie z placu, szczególnie gdy w remizie będą odbywały się prywatne imprezy.