Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Osoby przebywające na KWARANTANNIE, które mają problemy w zorganizowaniu zakupów, mogą kontaktować się z krzeszowickim GOPS telefonicznie (12 258 30 80) lub mailowo (sekretariat@gopskrzeszowice.pl), w godzinach pracy Ośrodka i zgłaszać (najlepiej z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem) swoje potrzeby w zakresie niezbędnych artykułów spożywczych.


Osoby starsze i samotne, które nie mają bliskiej rodziny i NIE SĄ OBJĘTE KWARANTANNĄ, a również mają problem z zakupami – tut. Ośrodek będzie wspierał w tej formie pomocy w miarę posiadanych możliwości kadrowych.

Prosimy również wszystkie osoby dobrej woli, szczególnie zaangażowane społecznie i znające swoje małe lokalne społeczności – Radnych i Sołtysów, o szczególną troskę o osoby potrzebujące ze swoich miejscowości i objęcie potrzebujących pomocą sąsiedzką w tym trudnym czasie.