Moja kultura, twoja kultura, nasza kultura

To tytuł projektu Erasmus+ w które zaangażowane są przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Woli Filipowskiej. Od 1 września 2018 roku -Przedszkole Samorządowe w ZPO w Woli Filipowskiej  realizuje międzynarodowy projekt Erasmus+ „My culture, your culture, our culture”, którego celem jest wzmocnienie więzi narodowościowej, uwrażliwienie na kulturę własną i innych, nauka tolerancji i akceptacji innych poprzez zapoznanie się z zwyczajami i tradycjami krajów partnerskich.

Erasmus + Akcja KA2 Partnerskie projekty szkół to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów Unii Europejskiej, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą wychowankowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Współtwórczynią projektu ze strony polskiej jest pani Edyta Tworek-Gągolska, która również koordynuje jego realizację w przedszkolu. Zakończenie projektu  zaplanowano  na sierpień 2020 roku. Właśnie minął rok jego realizacji. Rok ten pełen był wyzwań, dodatkowych aktywności, działań i doświadczeń.

Głównym założeniem projektu “My culture, your culture, our culture” jest poznanie kultur i zwyczajów innych krajów partnerskich, pobudzenie i wzmocnienie przynależności narodowej u dzieci w wieku 3-7 lat. W tym celu zawiązana została współpraca z czterema krajami unijnymi: Grecją, Włochami, Litwą i Portugalią.  Pięć przedszkoli reprezentujących projekt to ponad 500 przedszkolaków z Europy pracujących wspólnie nad jednym ważnym zadaniem. Podczas programu uczestnicy projektu  poznają się nawzajem, uczą się elementów kultury i tradycji, dostrzegają różnice i podobieństwa zwyczajowe. Wychowankowie wymienionych placówek europejskich  dzielą się swoimi pomysłami i efektami działań mających na celu krzewienie własnej kultury, zapoznawanie z nią i porównywanie jej kulturą krajów partnerskim. Owe poznawanie odbywa się w sposób dostosowany do dziecięcych możliwości: poprzez  uczestnictwo w  licznych działaniach i doświadczeniach, komunikację z rówieśnikami za pośrednictwem komunikatora Skype, prezentację i oglądanie piosenek,  zabaw,  wytworów pracy przesyłanych droga elektroniczną lub  poprzez pocztę tradycyjną, degustację tradycyjnych słodyczy i dań partnerskich krajów,uczestniczenie w licznych małych wydarzeniach kulturowych organizowanych na terenie przedszkola.

Projekt, oprócz realizacji treści kulturowych, ma na celu również wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami. Zostały w nim uwzględnione zatem wizyty koordynatorów z poszczególnych krajów, szkolenia i warsztaty związane z treściami projektowymi, zapoznanie się z systemem edukacyjnym panującym w państwach członkowskich i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego. Nauczyciele przedszkola mieli możliwość zatem uczestniczenia w dwóch wyjazdach szkoleniowych, które miały miejsce w Grecji 9.12.2018 – 16.12.2018) oraz na Litwie w terminie 23.06.2019 do 30.06.2019r.

Podczas takich wizyt  nauczyciele z krajów partnerskich z Grecji, Włoch, Polski Litwy i Portugalii dzielą się dobrymi praktykami i poznają obce kultury poprzez taniec, gry, język, piosenki, uroczystości narodowe i regionalne, zwyczaje i tradycje. Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności językowe, zdobywają doświadczenie w monitorowaniu działań innych europejskich instytucji  oświatowych i  poszerzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie różnych kompetencji: poznawczych, społecznych i artystycznych.

W ciągu minionego okresu zrealizowano liczne zadania z dziećmi, które wymagały zmiany organizacji pracy dydaktycznej i poszerzenie treści edukacyjnych o elementy kulturowe.  Zaplanowano wyjścia i wycieczki do  muzeów, biblioteki, ośrodków kulturowych, gdzie odbywały się zajęcia edukacyjne przybliżające historię, kulturę i tradycje naszych przodków. Dzieci uczestniczyły w spotkaniach konferencyjnych z rówieśnikami, podczas których prezentowano narodowe tańce i piosenki, wymieniano  wzajemnie życzenia z różnych okazji wynikających z tradycji. Projekt to nie tylko nauka tolerancji i akceptacji siebie nawzajem, to również nauka o własnych przodkach, tradycjach i zwyczajach. To przede wszystkim wymiana doświadczeń, weryfikacja metod pracy, nauka od siebie nawzajem, wymiana spostrzeżenia i rozwiązań edukacyjnych.

E.T.G.