NFOŚiGW rozpoczął 13 stycznia drugi nabór w programie Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub internetowo poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.
Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, albo przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa. Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach naboru.
Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, ale koszty przedstawione do rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzymaną dotację.
Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Strona internetowa: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/,należy wybrać województwo, następnie przejść do zakładki kontakt.
Funkcjonują również dedykowane skrzynki:
wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl – informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów;
mojprad@nfosigw.gov.pl – informacja na temat programu (jak złożyć wniosek).