Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:
od 1 do 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2019 r.

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 108.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2019 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach tych dokumentów.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2019 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny – uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.
W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o formę pieniężną, prosimy o opinię dyrektora szkoły co do zasadności przyznania tej formy.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2019 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2019 r., a wypłata do 15 grudnia 2019 r.
– od stycznia do czerwca 2020 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2020 r., a wypłata do 30 czerwca 2020 r.
UWAGA! W tym roku następuje zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice oraz zmiana formularza wniosku o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 108, nr tel. 12 252 08 40.

Formularz wniosku dostępny jest:
– w Wydziale Edukacji i  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 108,
– na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
– do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja