Zebranie mieszkańców osiedla Nowy Świat

Niektórzy spośród mieszkańców osiedla Nowy Świat pierwsze wiosenne popołudnie spędzili na Zebraniu Osiedlowym. Obok nich, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach zjawili się także reprezentujący Urząd Miejski w Krzeszowicach: Sekretarz Jan Bereza oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej – Ewa Baranowska, a także zasiadający na co dzień w Radzie Powiatu Krakowskiego Jerzy Wnęk.

Przewodnicząca Krystyna Drewnowska, po powitaniu zgromadzonych i stwierdzeniu prawomocności Zebrania przystąpiła  do przedstawienia podsumowania pracy Zarządu Osiedla za rok 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte. Na Zebraniu wiele uwagi poświęcono kwestiom bezpieczeństwa. W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrali aspirant Łukasz Kocot – dzielnicowy, oraz Małgorzata Lubańska – kurator zawodowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, działająca w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Poruszyli oni problem przemocy w rodzinie, i zachęcali zgromadzonych do informowania organów w każdej sytuacji, która wzbudzi ich wątpliwości. Mieszkańcy wykorzystując możliwość spotkania z dzielnicowym, zwrócili uwagę aspiranta Kocota na miejsca, które w ich opinii powinny znaleźć się pod szczególnym nadzorem funkcjonariuszy z uwagi na częste naruszenia porządku. Wśród wskazanych przez nich lokalizacji znalazły się między innymi budynki opuszczone przez Rejonową Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu, teren wjazdu na boisko oraz okolica przepompowni przy ulicy Żbickiej, gdzie notorycznie wieczorami dochodzi do gromadzenia się i spożywania alkoholu. Przewodnicząca osiedla zwróciła także uwagę na problem z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości na niedawno odnowionej ulicy Żbickiej. Dzielnicowy poinformował mieszkańców o istnieniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz zachęcił ich by za jej pośrednictwem zgłaszać miejsca potencjalnie niebezpieczne.

Problem z wyższym niż zaplanowany kosztem przebudowy ulicy Batalionów Chłopskich da się we znaki także mieszkańcom osiedla Nowy Świat, którzy będą musieli dłużej zaczekać na budowę planowanej ulicy Kościelnej. Przedstawiciele krzeszowickiego magistratu zadeklarowali, że budowa może rozpocząć się w przypadku zaangażowania środków zewnętrznych; jeśli jednak nie udałoby się ich pozyskać, w tym roku wykonane zostanie jedynie oświetlenie. Sekretarz Gminy Krzeszowice Jan Bereza zapowiedział, że projekt oświetlenia będzie uwzględniał potrzebę doświetlenia istniejącego, niezwykle niebezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Żbickiej.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji ulicy Kościelnej, Zgromadzenie zdecydowało, by zabezpieczone na ten cel środki przeznaczyć na remont ulicy Słonecznej.