Źródło Sukcesu – zgłoszenia do 15 listopada

15 listopada upływa termin składania wniosków o przyznanie Nagród Burmistrza Gminy Krzeszowice – Statuetek „Źródło Sukcesu”.


Nagroda jest przyznawana w 4 kategoriach
– Człowiek
– Organizacja
– Instytucja
– Firma.
Wnioski o przyznanie statuetek mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego poprzez swoje organa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki, fundacje), osoby prawne, dyrektorzy placówek oświatowych oraz grupy osób fizycznych w liczbie minimum 10.

Kompletne wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach lub przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Krzeszowicach
ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice.
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do urzędu.

Nagrody otrzymują osoby fizyczne i prawne, organizacje i inne podmioty działające na rzecz Gminy Krzeszowice, jako wyróżnienie ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej mieszkańców i promocji wolontariatu.
Statuetki są przyznawane od 2012, nagrody mają charakter honorowy, a ich przyznaniu decyduje Kapituła Nagrody „Źródło Sukcesu” powołana przez Burmistrza Gminy Krzeszowice.

Regulamin i formularze karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach oraz na stronie internetowej www.krzeszowice.pl