By uczyć z pasją…

Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej jest instytucją ciągle się rozwijającą. Kadra pedagogiczna wciąż  podejmuje nowe wyzwania, by sprostać wymaganiom otoczenia.  Stawiając na jakość edukacji wytyczane są nowe cele, które wymagają kolejnych przedsięwzięć.

Tak stało się również wtedy, gdy pojawiła się możliwość doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej w ramach projektu POWER „Podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej z zakresu języka angielskiego w celu zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu”.

Od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku realizowaliśmy projekt mający na celu podniesienie umiejętności językowych pięciu nauczycieli, dając im jednocześnie możliwość rozpoczęcia nowej przygody z angielskim. Przygody dla siebie i dla wszystkich wychowanków, którzy mają możliwość korzystania z usług, tak wykwalifikowanej kadry.

Mając na względzie, iż nauczanie języka obcego stało się kluczową kompetencją nauczania w przedszkolu, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym i nowej reformie, nauczycielki przedszkola podjęły się uczestnictwa w projekcie w celu podniesienia własnych umiejętności i kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z języka obcego. Realizacja projektu dotyczącego mobilności kadry pedagogicznej wiązała się przede wszystkim z możliwością poszukiwania skuteczniejszych metod nauczanie języków obcych w przedszkolu, potrzebą rozwoju nauczycieli i poprawa ich znajomości języka, ale przede wszystkim dążenie do wprowadzania kolejnych innowacji. Wiązało się to z dziesięciomiesięcznym przygotowaniem językowym organizowanym w placówce, w formie dodatkowych zajęć z języka angielskiego i spotkań konwersacyjnych. Kolejnym etapem było podjęcie się doskonalenia językowo-metodycznego w szkołach językowych na Malcie. Nadrzędnym celem kształcącej się kadry było podniesienie własnych umiejętności komunikacyjnych, których poziom języka był podstawowy, by wyposażyć ich w kompetencje niezbędne do prowadzenia zajęć w formie zintegrowanej nauki języka i przedmiotu (CLIL). Pragnęliśmy bowiem, by to właśnie ta metoda zdominowała nasz sposób nauczania języka w grupach młodszych.

Wykwalifikowanie kadry w zakresie kompetencji językowych, przygotowanie ich do samodoskonalenia językowego, otworzenie bram w kierunku wprowadzenia innowacji pedagogicznej i możliwość dzielenia się doświadczeniami w środowisku międzynarodowym, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich  to priorytety podjęcia się uczestnictwa w projekcie, do udziału w którym zakwalifikowało się pięcioro nauczycieli na siedmioosobową kadrę. Takie wielomiesięczne zaangażowanie skutkowało tym, iż od września 2017 roku zajęcia językowe pojawiają się w grupach w każdym dniu, w trakcie całego pobytu dziecka w przedszkolu, a utrwalane treści wiążą się z aktualną tematyką tygodniową. Efekty projektu są zatem wielowymiarowe. Korzyści płyną dla placówki, dzieci, ich rodziców, a przede wszystkim dla nauczycieli, którzy odkrywają w sobie nowe możliwości i motywację, by uczyć z pasją.