Działania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego na rzecz Gminy Krzeszowice w 2022 roku

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego. W 2022 roku łączna kwota pozyskanych środków na aktywizację zawodową wyniosła ponad 31,0 mln zł.

Bezrobocie w gminie Krzeszowice

Mieszkańcy gminy stanowili ponad 15% wszystkich bezrobotnych Powiatu Krakowskiego w ubiegłym roku, co powoduje, że Krzeszowice były drugą najliczniej reprezentowaną gminą w powiecie. Od stycznia do grudnia 2022 roku zarejestrowało się w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego 1054 mieszkańców gminy jako osoby bezrobotne. Wyrejestrowały się 1062 osoby, w tym ponad połowa z powodu podjęcia pracy. Pracodawcy z terenu gminy Krzeszowice złożyli oferty pracy oferując 360 wolnych miejsc pracy.

Wśród 757 osób zarejestrowanych (stan na dzień 31.12.2022 r.) z gminy Krzeszowice 79% stanowią osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Największą grupę wśród nich tworzą osoby długotrwale bezrobotne czyli takie, które w ostatnich dwóch latach pozostają bez pracy przez 12 miesięcy – ponad 53% wszystkich zarejestrowanych. Kolejne duże grupy stanowią bezrobotni powyżej 50 roku życia – około 27% i osoby poniżej 30 roku życia – nieco ponad 22%.

Aktywizacja zawodowa

Gmina Krzeszowice uplasowała się na II miejscu pod względem liczby podjęć pracy przez osoby bezrobotne ustępując miejsca jedynie gminie Skawina. W ciągu 2022 roku 570 mieszkańców gminy Krzeszowice podjęło pracę, co stanowi około 54% wszystkich osób, które napłynęły do rejestru osób bezrobotnych. W tym 460 osoby podjęły pracę bez żadnego dofinansowania z Urzędu Pracy. Pozostałe 110 osób uzyskało wsparcie finansowe w postaci różnych form subsydiowanego zatrudnienia. 39 osób zdecydowało się podjąć jednoosobową działalność gospodarczą uzyskując na ten cel jednorazowo dotację w wysokości 33 000 zł (III miejsce w Powiecie). Ponadto aż 170 osób nabyło nowe umiejętności uczestnicząc w stażach a dodatkowe 66 osób uzyskało nowe kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach zawodowych dofinansowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego.

Zatrudnienie cudzoziemców

Pracodawcy i przedsiębiorcy z gminy Krzeszowice złożyli 333 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli skorzystali z uproszczonej procedury związanej z zatrudnieniem obcokrajowca. Ponadto w roku 2022 do Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego wpłynęło 8 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową od podmiotów z powyższej gminy. I dodatkowo 50 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy. W wyniku złożonych ofert pracy na 25 miejsc pracy pracodawcy otrzymali 25 informacji starosty potrzebnych w dalszej procedurze uzyskania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Plany na rok 2023

W 2023 roku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dysponuje wstępnie środkami na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 20 852,9 tys. zł (w tym 7 326,1 tys. zł przewidzianych na realizację projektów współfinansowanych z EFS+ w ramach Regionalnego Programu 2021-2027) oraz kwotą 1 721,0 tys. zł na działania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dodatkowo planowane są inicjatywy skierowane do partnerów rynku prac (m. in. spotkania informacyjne, kampanie promocyjne) mające na celu utrzymywanie kontaktów i kontynuowanie dotychczasowej współpracy. Prowadzone będą dalsze kompleksowe działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, jak również w obszarze poradnictwa zawodowego na rzecz edukacji przy współpracy ze szkołami powiatowymi, w celu kształtowania ścieżek kariery zawodowej młodzieży.

 

Zainteresowanych współpracą z Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego prosimy o kontakt:

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Telefon E-mail
Siedziba Urzędu (12) 416 74 03 krkrpow@uppk.pl
Filia w Krakowie (12) 299 74 25 filia_krakow@uppk.pl
Filia w Skawinie (12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach (12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl
Filia w Słomnikach (12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego