KATALOG FORM POMOCY OFEROWANYCH PRZEZ URZĄD PRACY

Urząd Pracy oferuje szereg form pomocy skierowanych na rynek pracy.

INSTRUMENTY rynku pracy

STAŻ – nabywanie przez  osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – instrument aktywizacji realizowany
w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą, obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRACE INTERWENCYJNE – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą.

ROBOTY PUBLICZNE – zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty, gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej.

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE – prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę. Organizowane są przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – wypłacone bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (w wysokości nie przekraczającej
6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia), w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 12 miesięcy.

FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, lub miejsca podjęcia innej formy aktywizacji oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

FINANSOWANIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania w związku z podjęciem aktywności zawodowej poza miejscem zamieszkania.

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ – wsparcie towarzyszące obejmujące możliwość uzyskania zwrotu kosztów opieki w związku z podjęciem aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy w związku
z wychowywaniem małego dziecka lub opieką nad osobą zależną.

FINANSOWANIE DODATKÓW AKTYWIZACYJNYCH – przysługujące bezrobotnym
z prawem do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie/inną pracę zarobkową lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM OSOBY 50+ – świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – świadczenie za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną), na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

GRANT NA TELEPRACĘ – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

POŻYCZKA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – pomoc finansowa udzielana bezrobotnym przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości do 100 % kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – pomoc finansowa udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

 

INSTRUMENTY rynku pracy DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

BON STAŻOWY – stanowi gwarancję skierowania do obycia stażu do pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego do 30 roku życia.

BON SZKOLENIOWY – stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną do 30 roku życia, której bon przyznano oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem (koszty przejazdu, zakwaterowania, badań lekarskich) do wysokości 100 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

BON ZATRUDNIENIOWY – stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

BON NA ZASIEDLENIE – może otrzymać osoba bezrobotna do 30 roku życia, która zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania (odległość co najmniej 80 km, bądź łączny czas dojazdu co najmniej 3 godziny dziennie), wysokość nieprzekraczająca 200 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

 KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę
i pracowników
z przeznaczeniem na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie
i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 Usługi rynku pracy

POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia w tym również w ramach sieci EURES, informowanie
o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie
i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. Usługi świadczone zgodnie
z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz jawności.

PORADNICTWO ZAWODOWE udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy
w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu
i podejmowaniu pracy. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony danych. Usługi organizowane są w postaci poradnictwa indywidualnego, poradnictwa grupowego, informacji zawodowej indywidualnej bądź grupowej oraz szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej
działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb grupowy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosztów szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW, LICENCJI – możliwość sfinansowania ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

finansowanie KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – możliwość sfinansowania   kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

STYPENDIUM Z TYTUŁU KONTYNUOWANIA NAUKI – możliwość ubiegania się
o stypendium w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej
(w formie studiów niestacjonarnych).