Narodowy Spis Powszechny 2021

1 kwietnia br., na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 godz. 24.00 i potrwa do 30 czerwca 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań, odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Każdy zobowiązany jest do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).
Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby fizyczne, stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania.
Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności spisowych, w ramach wywiadu posługiwać się będzie umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym imię i nazwisko, zdjęcie rachmistrza spisowego oraz numer identyfikatora Jego tożsamość będzie można zweryfikować poprzez kontakt telefoniczny z infolinią spisową GUS: 22 279 99 99, kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym lub Gminnym Biurem Spisowym.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 można wziąć poprzez:

  • samospis internetowy – odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację, dostępną od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl
    • rozmowę telefoniczną z rachmistrzem, który sam do nas zadzwoni
    • osobiste spotkanie z rachmistrzem w miejscu zamieszkania, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli
    • infolinię, dzwoniąc pod numer telefonu 22 279 99 99 i odpowiadając na pytania rachmistrza.Osoby, które nie będą miały możliwości technicznych dokonania samospisu, będą mogły skorzystać z wyznaczonego do tego miejsca. W gminie Krzeszowice został wyznaczony punkt do samospisu – znajduje się on na parterze, w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy ulicy Grunwaldzkiej 4. W razie trudności podczas samospisu w wyznaczonym punkcie, pomocą będą służyć pracownicy Gminnego Biura Spisowego w Krzeszowicach, tel. 12 252 08 00.

Gminne Biuro Spisowe w Krzeszowicach