Nazwa ulicy Wincentego Danka do zmiany

Do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące, że nazwę ulicy Wincentego Danka w Krzeszowicach należy zmienić.

2 października do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informujące, że nazwa ulicy Wincentego Danka w Krzeszowicach znajduje się na liście sporządzonej przez Instytut Pamięci Narodowej, zawierającej wykaz ulic, które w opinii IPN spełniają normy art.1 i art.6 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów……..i tym samym należy ją zmienić.

W związku z powyższym Małopolski Urząd Wojewódzki zwraca się z prośbą o wskazanie nowej nazwy dla ulicy, która będzie zgodna z przepisami ustawy wraz z uzasadnieniem tej propozycji. Wojewoda Małopolski zobligowany jest do wydania zarządzenia zastępczego nadającego nową nazwę ulicy w terminie do 2 grudnia.

Nietrudno się domyślić, że ta decyzja, to dla wielu osób w Krzeszowicach wielkie zaskoczenie. Zaskoczeni są też radni czy Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Forma tej decyzji nie przewiduje jakichkolwiek dyskusji. Jedyne co może zrobić Rada Miejska, to uchwalić nową, nienarzuconą przez UW nazwę ulicy. Prawdopodobnie stanie się to na najbliższej, październikowej sesji Rady Miejskiej. Do roku 1979 ulica Wincentego Danka nosiła nazwę Apteczna. Ustawa, na mocy której nazwa ulicy Wincentego Danka zmieniona zostanie na inną mówi, że „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

11 października rozmawiali na ten temat radni Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Statutów. W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej Dorota Strojnowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Centrum Janina Oczkowska oraz naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Maciej Zieliński.

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ul. Wincentego Danka powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Poniżej publikujemy fragmenty noty biograficznej, którą w całości można znaleźć na stronach IPN.

Wincenty Danek (1907–1976) – aktywista partii komunistycznej, działacz stalinowskich struktur oświatowych, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.

Po wybuchu wojny zatrudniony był w kamieniołomach, a także w niemieckim Urzędzie Pracy (Arbeitsamt) w Krzeszowicach przy pracach kancelaryjnych. Od 1942 r. współpracował z komórkami komunistycznej PPR w Krzeszowicach.

W styczniu 1945 r., po wkroczeniu do Krzeszowic Armii Czerwonej, zapisał się formalnie do PPR. Został też aktywistą komunistycznej organizacji młodzieżowej Związek Walki Młodych (ZWM), a w lutym 1945 r. objął w nim funkcję kierowniczą. Do 1947 roku pracował w Krzeszowicach w szkole średniej, organizując w niej struktury ZWM.

Jednocześnie rozwijała się jego kariera jako działacza partii komunistycznej. W marcu 1946 r. został członkiem Komitetu Miejskiego PPR w Krzeszowicach, a ponadto z ramienia PPR był przewodniczącym tamtejszej Miejskiej Rady Narodowej. Zarówno w czasie fałszowania przez komunistów tzw. głosowania ludowego w 1946 r., jak i podczas fałszowania wyborów w styczniu 1947 r., jako zaufany działacz PPR był przewodniczącym krzeszowickiej Obwodowej Komisji Wyborczej. W okresie intensywnej budowy systemu stalinowskiego dzięki rekomendacji partii komunistycznej mianowano go dyrektorem Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

W latach 1954–1955 otrzymał tytuł docenta. Jako zasłużony działacz partyjny został mianowany na stanowisko rektora WSP (zastępując podczas nieobecności ówczesnego rektora). Wykorzystując swoją pozycję w PZPR, przyczynił się do zarzucenia planów likwidacji WSP i został jej rektorem.