Podsumowanie osiągnięć ubiegłego roku, perspektywa prac na 2018 rok

W cyklu spotkań pod wspólnym hasłem „Dzisiaj rozmawiamy o …” w czwartek 1 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami, których zainteresował temat działań naszej gminy w ubiegłym roku oraz zamierzenia na rok bieżący.


– Uważam, że po trzech latach rzetelnej pracy stworzyliśmy podstawy dla przyśpieszonego  rozwoju gminy, a w szczególności miasta Krzeszowice – podsumował 2017 rok Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, wymieniając jako elementy prorozwojowe zakupy gruntów, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta, rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych na terenie naszej gminy oraz  zbudowanie pozytywnego wizerunku Krzeszowic wśród potencjalnych inwestorów.

Spotkanie Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka z mieszkańcami w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach rozpoczęło się od zaprezentowania podsumowania prac samorządu gminy w 2017 roku.

Wstępem do dyskusji były przekazane przez burmistrza informacje o wykonanych zadaniach w wielu obszarach działania gminy. Ubiegły rok okazał się dobry zarówno pod względem wykonanych inwestycji infrastrukturalnych, jak i wykonywania zadań bieżących. Wśród ważnych inwestycji burmistrz wymienił m.in. modernizacje i remonty wielu dróg, kolejny etap prac na zamku w Rudnie oraz zagospodarowania centrów sołectw, rozpoczęcie realizacji zadań z dofinansowaniem unijnym.

Dla gminnego systemu oświaty był to rok wdrożenia reformy edukacji, polegającej na odejściu od poziomu gimnazjalnego i powrotu do placówek edukacyjnych na poziomie szkoły podstawowej (8-letniej) i szkół średnich. Dostosowanie sieci szkół do zmian wprowadzonych ustawą było trudnym zadaniem, sprawnie przeprowadzonym przez gminę. Burmistrz Wacław Gregorczyk przekazał także informacje o działaniach gminy w obszarze ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, wspierania Ochotniczych Straży Pożarnych czy bogatej ofercie imprez, które w ubiegłym roku przyciągały tysiące mieszkańców i turystów.
Ważnym aspektem pracy samorządu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego poprzez dotacje udzielane w ramach bogatego Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z Organizacjami Pozarządowymi. W ubiegłym roku gmina podpisała blisko sto umów na wsparcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, z których wiele dopracowało się dużych wydarzeń o znaczeniu już regionalnym. Rok 2017 to początek realizacji pierwszych inwestycji i zadań z dofinansowaniem unijnym: modernizacja otoczenia Stawu Wrońskiego, zakup samochodu dla OSP Tenczynek, doposażenie naszych szkół z projektu „Innowacyjna Edukacja”, pierwsze umowy na wymianę kotłów zawierane z mieszkańcami.
Na zakończenie części prezentacyjnej burmistrz podał najważniejsze dane dla tegorocznego budżetu gminy oraz nakreślił cele polityki podatkowej, dzięki której nasza gmina jest atrakcyjna zarówno dla osób fizycznych, jak i dla firm, prowadzących działalność na Ziemi Krzeszowickiej.

Wśród pytań i problemów, jakie zainteresowały przybyłych mieszkańców dużo uwagi poświęcono zagadnieniom wynikającym z toczących się rozmów z spadkobiercami rodziny Potockich, wpływających na możliwości nowego zaprojektowania przestrzeni publicznej w mieście.

Ciekawym wątkiem były planu dotyczące centrum miasta, w tym zagospodarowania Pl. F. Kulczyckiego poprzez budowę nowych obiektów Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nowej siedziby Urzędu Miejskiego. W obszarze rozwiązań ważnych dla miasta przybyłych uczestników dyskusji interesowała także przyszłość działki przy ul. Długiej, na której na inwestora czeka dawny budynek przedszkola oraz budynku dworca autobusowego, gdzie niebawem otwarte będzie miejsce spotkań młodzieży i kształcenia ich talentów artystycznych. Poruszono również kwestię udziału gminy w związkach zajmujących się promocją turystyczną, organizacji informacji turystycznej i wykorzystania infokiosku na budynku przy ul. św. Floriana. Dyskutowano o zagospodarowaniu działki naprzeciw Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Ogrodowej, gdzie gmina chce przygotować miejsce rekreacji i spotkań międzypokoleniowych. Jeden z uczestników dyskusji podniósł problemy wydawania w poprzednich latach „wuzetek” na budowy budzące sporo emocji wśród mieszkańców i jako przykład podał zespół garaży blaszanych w mieście, burzący według niego ład przestrzenny. Poruszono sprawy dotyczące wycinki drzew w związku z budową estakady w ciągu ul. Daszyńskiego, nasadzeń zamiennych oraz kary za wycinkę jesiona w centrum miasta.
Nie zabrakło ponadto pytań o nowe inwestycje drogowe, w tym przebieg drogi wojewódzkiej od węzła w Rudnie do Woli Filipowskiej i dalej w kierunku Olkusza. W 2018 roku nie mogło zabraknąć również tematu 100-lecia obchodów niepodległości i sposobu upamiętnienia tej daty na Ziemi Krzeszowickiej.

Jan Bereza