Szanowni Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Zapraszamy do korzystania z form pomocy oferowanych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego:

  1. INSTRUMENTY rynku pracy

STAŻ – nabywanie przez  osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną na podstawie umowy zawartej między Organizatorem Stażu i Starostą. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

PRACE INTERWENCYJNE – zwrot części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej pomiędzy Pracodawcą i Starostą.

JEDNORAZOWA REFUNDACJA KOSZTÓW Z TYTUŁU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią skierowaną przez powiatowy urząd pracy osobę bezrobotną na podstawie zawartej umowy ze Starostą na okres minimum 12 miesięcy.

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM OSOBY 50+ – świadczenie w formie dofinansowania do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
pomoc finansowa udzielana pracodawcom w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 24 miesięcy.

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE – świadczenie za zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej (rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną), na podstawie zawartej umowy ze Starostą.

GRANT NA TELEPRACĘ – pomoc pracodawcy w utworzeniu miejsca pracy dla bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH – instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany na podstawie umowy zawartej między Starostą a Pracodawcą, według programu przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Program ten obejmuje nabywanie umiejętności praktycznych i zdobywanie wiedzy teoretycznej a kończy się egzaminem. Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych miesięcznie.

POŻYCZKA NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY – pomoc finansowa udzielana pracodawcom przez pośredników finansowych wybieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku ze stworzeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej.

 

  1. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez pracodawcę
i jego pracowników
z przeznaczeniem na: doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS, kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, badania lekarskie
i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

 

  1. Usługi rynku pracy

POŚREDNICTWO PRACY – udzielanie pomocy pracodawcom i przedsiębiorcom w zgłaszaniu ofert pracy, w pozyskiwaniu odpowiedniego pracownika w tym również w ramach sieci EURES, informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, organizacja giełd i targów pracy. Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości oraz jawności.

PORADNICTWO ZAWODOWE udzielanie pracodawcom krajowym pomocy w doborze kandydatów do pracy oraz indywidualnym rozwojem zawodowym pracodawcy lub jego pracowników.  Usługi świadczone zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości, swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia, bezpłatności oraz poufności i ochrony danych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub podjęcie własnej działalności gospodarczej w szczególności w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie, braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Formy organizacyjne szkoleń: tryb indywidualny, tryb grupowy, tryb e-learning, w ramach bonu szkoleniowego dla osób do 30 roku życia, w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej (Starosta–Pracodawca–Instytucja Szkoleniowa), częściowe finansowanie kosztów szkolenia, pożyczka szkoleniowa (na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia).

 

Zapraszamy do kontaktu
z pracownikami Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

 

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Adres Telefon E-mail
Siedziba Urzędu ul. Wesoła 48
32-085 Szyce
(12) 416 74 03 krkrpow@uppk.pl
Filia w Krakowie ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
(12) 299 74 25 filia_krakow@uppk.pl
Filia w Skawinie ul. Ogrody 17
32-050 Skawina
(12) 276 16 93 filia_skawina@uppk.pl
Filia w Krzeszowicach ul. Kolejowa 1
32-065 Krzeszowice
(12) 282 20 51 filia_krzeszowice@uppk.pl
Filia w Słomnikach ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
(12) 388 23 98 filia_slomniki@uppk.pl