Zakończono kolejne remonty dróg gminnych

Odebrane zostały remonty dróg gminnych w Paczółtowicach, Czernej i na osiedlu Żbik.

Prace, które zostały wykonane (w poszczególnych miejscowościach):

– Paczółtowice – profilowanie, wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podbudowy, regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego (studnie kanalizacyjne i zasuwy wodociągowe), ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej. Ponadto obustronnie wzmocniona została nawierzchnia poboczy kruszywem łamanym wraz z mechanicznym zagęszczeniem  i wyrównaniem do poziomu nowej nawierzchni. Wartość robót: 8 763,90 zł.

– Czerna – odtworzenie trasy punktów wysokościowych, miejscowe korytowanie wraz z wykonaniem i zagęszczeniem podbudowy, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z masy asfaltowej wraz z międzywarstwowym skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową. Obustronnie wzmocniona została nawierzchnia poboczy kruszywem łamanym wraz z mechanicznym zagęszczeniem  i wyrównaniem do poziomu nowej nawierzchni.  Wartość robót: 19 200,00 zł.

– ul. Na Błonie, os. Żbik – profilowanie i wyrównanie podbudowy, wykonanie nakładki asfaltowej, regulacja, wzmocnienie i wyrównanie poboczy do poziomu nowej nawierzchni. Wartość robót: 30 774,16 zł.

Wykonawcą prac było: Konsorcjum Firm: Władysław Janik ZPiWRD ul. Legionów Polskich 36/82, 32-300 Olkusz – lider Konsorcjum) oraz Krzysztof Janik PPHU „LINK” ZPiWRD, Al. 1000-lecia 1D, 32-300 Olkusz.

Zdjęcia: J. Walkowicz

Droga w Paczółtowicach
Ulica Na Błonie (Żbik)