Zebranie na Osiedlu Żbik

Odbywające się w sobotę 17 marca 2018 roku zebranie osiedlowe na Żbiku rozpoczęło się z inicjatywy przewodniczącego Adama Tarnowskiego od uczczenia symboliczną minutą ciszy zmarłych w ostatnim okresie mieszkańców osiedla. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i dokonaniu wyboru protokolanta, Przewodniczący powitał zgromadzonych gości: reprezentującego Urząd Miejski w Krzeszowicach Sekretarza Jana Berezę, Radnego Rady Powiatu Krakowskiego Jerzego Wnęka oraz przedstawicieli krzeszowickiego komisariatu policji i interdyscyplinarnego zespołu do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Mieszkańcy, korzystając z obecności radnego powiatowego Jerzego Wnęka – pracującego na co dzień w Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej – zwrócili uwagę na konieczność kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej. Chodnik wybudowany wzdłuż ulicy Żbickiej w latach poprzednich, który skomunikował dla ruchu pieszych osiedle Żbik z ulicą Legionów Polskich, kończy się w Żbiku na skrzyżowaniu z ulicą Na Błonie. W ocenie mieszkańców niemniej istotny jest dalszy odcinek – prowadzący do Siedlca. Fragment ten, z uwagi na stromy i pełen meandrów przebieg jest w opinii mieszkających tam osób wyjątkowo niebezpieczny. Radny Wnęk zadeklarował swoje wsparcie dla tej inicjatywy, ale jednocześnie starał się uzmysłowić mieszkańcom rząd kosztów i okres czasu jakie występują przy realizacji tego typu inwestycji w sektorze publicznym. Przekonanie władz – powiatu i gminy – do szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia nie będzie łatwym zadaniem, z uwagi na to, że pierwsza część chodnika (do Krzeszowic) była zadaniem bardzo dużym i kapitałochłonnym.

Jeden z obecnych na zebraniu mieszkańców, występując w imieniu mieszkańców ulic Leszczynowej i Różana Dolina, odczytał treść przygotowanej przez nich petycji. Jej treść dotyczyła przeprowadzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiających wprowadzenie zmian do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uniemożlwiających poszerzenie i zmianę statusu ulic Leszczynowej i Różana Dolina. Mieszkaniec zwrócił się z prośbą do wszystkich osób obecnych na zebraniu o poparcie tej petycji. Radny Jerzy Wnęk zadeklarował, że przekaże jej treść Radzie Miejskiej w Krzeszowicach, gdyż to ona jest organem właściwym do jej rozpatrywania.

Mieszkańcy zwracali także uwagę Przewodniczącego na zniszczenia dróg i posesji prywatnych, które powstają podczas budowy osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Na Wzgórze.

Na koniec zebrania Przewodniczący zaprosił wszystkich do akcji „Sprzątania Świata”, która na osiedlu Żbik odbędzie się 21 kwietnia od godziny 9:30.