Inauguracja drugiej kadencji Miejskiej Rady Seniorów

Radni Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji rozpoczęli pracę wybierając przewodniczącego, który pokieruje działalnością tego organu opiniodawczo – doradczego przez kolejne lata. Na funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów seniorzy wybrali Helenę Latawiec, działającą w samorządzie od 1990 roku.

W związku z zakończeniem I kadencji Miejskiej Rady Seniorów burmistrz ogłosił nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach II kadencji. Nabór prowadzony był od 1 do 14 listopada 2018 r., następnie ogłoszono nabór dodatkowy, który trwał do 23 listopada 2018 r. Łącznie zgłoszonych zostało 14 przedstawicieli seniorów z naszej gminy. Rada Miejska podczas sesji 13 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr III/35/2018
w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów, zatwierdzając jednocześnie jej skład. Radnymi Miejskiej Rady Seniorów zostali: Elżbieta Chochół, Bogusław Kisiel, Kazimiera Krzanik, Małgorzata Kuciel, Helena Latawiec, Halina Lewicka, Marek Łuczyński, Maria Ochmańska, Janina Oczkowska, Kazimierz Przybylski, Teresa Rokicka, Mirosława Skotnicka, Alicja Ślusarczyk, Janina Walczowska-Rudel. Są to między innymi przedstawiciele burmistrza oraz Rady Miejskiej w Krzeszowicach, organizacji pozarządowych, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego z siedzibą
w Krzeszowicach, a także reprezentanci Klubu Seniora, działającego na terenie naszej gminy. Miejska Rada Seniorów jest społecznym organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz gminy Krzeszowice, a jej głównym celem jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie naszej gminy.

Na mocy Statutu Miejskiej Rady Seniorów burmistrz gminy Krzeszowice zwołał pierwsze spotkanie II Kadencji Miejskiej Rady Seniorów. Inauguracyjna sesja odbyła się
22 stycznia 2019 r. o godzinie 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi przewodniczący Rady Miejskiej
w Krzeszowicach Adam Godyń oraz radna Stanisława Maciejowska – przedstawiciel Rady Miejskiej, desygnowana do kontaktów z Miejską Radą Seniorów. Do momentu wyboru przewodniczącego, obrady prowadził burmistrz Wacław Gregorczyk.  Po otwarciu sesji odczytany został porządek obrad, a następnie przewodniczący Rady Miejskiej Adam Godyń przedstawił wyniki naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów. W kolejnym punkcie obrad przewodniczący Adam Godyń wraz z burmistrzem wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach II kadencji. Wybór przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów odbywał się w 3 etapach. W pierwszej kolejności radni dokonywali zgłoszenia kandydatów, uzasadniając krótko swoją propozycję, następnie powołana została Komisja Skrutacyjna, która po ukonstytuowaniu się przeprowadziła wybory. Na funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów w Krzeszowicach zostało zgłoszonych 2 kandydatów. Po głosowaniu tajnym, uchwałą nr 1/I/2019, Miejska Rada Seniorów wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym została radna Helena Latawiec. Dalsze prowadzenie obrad burmistrz przekazał nowo wybranej przewodniczącej, która podziękowała radnym – seniorom za okazane zaufanie, deklarując ze swej strony pracę pełną zaangażowania. Radni ustalili kolejny termin sesji, na której wybrany zostanie wiceprzewodniczący oraz sekretarz Miejskiej Rady Seniorów.

Karolina Klocek – UMK

Zdjęcia: Marian Lewicki