Pomoc obywatelom Ukrainy – GŁÓWNE ZAŁOŻENIA USTAWY

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie dnia 12 marca 2022 roku została wprowadzona Ustawa „o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

Założenia w zakresie pobytu

  1. Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża bezpośrednio z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
  2. Wjazd obywatela Ukrainy do Polski może zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W innym przypadku pobyt obywatela w naszym kraju rejestrowany będzie po złożeniu wniosku w organie gminy o nadanie numeru PESEL. Organ gminy wydaje potwierdzenie złożenia wniosku.
  3. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Obywatel Ukrainy będzie musiał złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu do Polski, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od tej daty. Zezwolenie będzie udzielane na jego wniosek jednorazowo na okres 3 lat licząc od dnia wydania decyzji. Jest on wtedy uprawniony do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę.

Założenia w zakresie rynku pracy

  1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 r. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych formalności.
  2. Pracodawca ma jeden obowiązek – zgłosić fakt podjęcia pracy przez każdego obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy.

3.Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował (np. zezwolenie, oświadczenia) w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane w punkcie 2.

  1. W ustawie wprowadzono regulacje zgodnie z którymi obywatele Ukrainy przebywający na terytorium RP legalnie na podstawie specustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach będą mogli podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jedynym warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej będzie uzyskanie numeru PESEL.

Założenia w zakresie rejestracji w urzędzie

  1. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego 2022 roku oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
  2. Obywatele Ukrainy mogą korzystać z usług rynku pracy tak jak Polacy, w szczególności mogą korzystać z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń. Zaprojektowane regulacje umożliwiają obywatelom Ukrainy swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz umożliwiają skierowanie do zatrudnienia za pośrednictwem urzędów pracy.
  3. Obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny, uprawniony jest do bezpłatnej opieki medycznej (bez konieczności rejestracji w powiatowym urzędzie pracy wyłączenie celem zgłoszenia do ubezpieczenia).

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Opracowano zgodnie z informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (stan prawny na dzień 16.03.2022 r.)