Zebranie wiejskie w Ostrężnicy

W niedzielę 15 kwietnia – zaledwie jeden dzień po hucznych obchodach 110–lecia Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy – miejsce to znów przypomniało jak ważną rolę pełni dla lokalnej społeczności, stając się miejscem obrad Zebrania Wiejskiego.

Na zgromadzeniu, któremu przewodniczył sołtys Kazimierz Stryczek, nie zabrakło Burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka, wysoką frekwencją „popisali się” także licznie przybyli mieszkańcy sołectwa.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przedstawieniu ich porządku, sołtys Kazimierz Stryczek zaprezentował podsumowanie z działań sołectwa za rok 2017, które zostało jednogłośnie przyjęte przez Zebranie. Duże zaangażowanie mieszkańców Ostrężnicy można było zaobserwować, gdy zgromadzenie zaczęło realizować kolejny punkt obrad – sprawy bieżące i wolne wnioski.

Jedna z mieszkanek zwróciła się z prośbą do sołtysa o podjęcie działań celem oczyszczenia terenów leśnych na terenie sołectwa. Odpady – przede wszystkim w postaci porozbijanych butelek – nie dość, że szpecą krajobraz i w sposób oczywisty zanieczyszczają środowisko naturalne, to stwarzają realne zagrożenie. Ostre krawędzie szkła pośród liści mogą nie tylko wyrządzić krzywdę w razie upadku, ale mogą stać się przyczyną pożaru. Inicjatywa ta zasługuje na docenienie – szczególnie w obliczu kolejnego pomysłu mieszkanki – tym razem dotyczącego odebrania lokalnemu sklepikowi zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na … bliskość kościoła. Mieszkanka została poinformowana, że kwestia odległości punktów sprzedaży alkoholu od miejsc chronionych jest unormowana regulacją ustawową.

Mieszkańcy sołectwa zwrócili się do sołtysa z prośbą o utwardzenie nawierzchni drogi, tak zwanego „traktu szlacheckiego”. Sołtys zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie tam wysypana pewna ilość kamienia, jednak mieszkańcy obawiają się, że będzie ona niewystarczająca. Burmistrz Wacław Gregorczyk zasugerował, że jeżeli Zebranie Wiejskie podejmie uchwałę przeznaczającą pieniądze na ten cel, to Gmina Krzeszowice będzie partycypować w kosztach przeprowadzenia tej inwestycji.

Części mieszkańców nie spodobała się zapowiedź budowy kolejnego boiska w sołectwie, o planach której dowiedzieli się podczas wspomnianej powyżej uroczystości jubileuszu powstania szkoły. W ich ocenie należałoby środki zainwestować w remont już istniejącego obiektu, zamiast wydawać środki publiczne na realizację „od zera” kolejnej tego typu inwestycji. Pomysłu budowy boiska bronił sołtys, wskazując na fakt, że wybudowane boisko może stać się bazą dla prowadzonych w szkole lekcji wychowania fizycznego. Na aktualnie istniejącym obiekcie – z uwagi na jego odległość od budynku szkoły – takiej możliwości nie ma.

Mieszkańcy zwrócili się także z prośbą o podjęcie starań celem wykonania oświetlenia na przebiegającej przez wieś drodze powiatowej.