Zmiany, inwestycje, rozwój

W ciągu ostatnich 2 lat Zespół Szkół Ponadpodstawowych nie tylko zmienił nazwę (wcześniej był to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych), ale też na terenie placówki zrealizowano kilka kluczowych inwestycji.

O zasadności rozwoju szkolnictwa zawodowego można pisać wiele. Wystarczy jednak powiedzieć, że absolwenci tego rodzaju szkół są dziś najbardziej poszukiwanymi pracownikami. W ten trend wpisuje się oczywiście krzeszowicka szkoła. Jednym z podstawowych elementów kształcenia zawodowego jest praktyczna nauka zawodu. Praktyki będą realizowane u pracodawców, jednak szkoła zyskała nową przestrzeń do realizacji zajęć praktycznych, czyli warsztaty. Na tym nie koniec, bo oprócz warsztatów zbudowano internat. Dzięki niemu naukę w Krzeszowickim ZSP będą mogli podjąć uczniowie spoza naszej gminy. W świetnie wyposażonym internacie, w pokojach 3.-osobowych, będzie mogło zamieszkać 55 uczniów. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, przeznaczona dla wychowanków uczących się poza miejscem zamieszkania.

Budynek internatu zintegrowany jest ze szkołą. Posiada wysoki standard, bezpieczne warunki i bardzo dobrą bazę lokalową – pokoje 3-, i 2-osobowe ze wspólnym dla dwóch pokoi węzłem sanitarnym, pokój dla osoby niepełnosprawnej z łazienką, nowoczesną świetlicę z pełnym wyposażeniem multimedialnym, bezprzewodowy Internet i salę komputerową. Uczniowie mieszkający w internacie będą mieć całodniowe wyżywienie. Ponadto w budynku internatu znajduje się aneks kuchenny, gdzie można samodzielnie przygotować dodatkowe posiłki.

Warsztaty już funkcjonują, a na ich terenie realizowany jest m.in. projekt CKZ (Centrum Kompetencji Zawodowych). Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów szkół zawodowych z terenu województwa małopolskiego, lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, wprowadzenie możliwości potwierdzania nowych kwalifikacji, angażowanie przedsiębiorców i pracodawców w kształcenie zawodowe i organizację staży, doposażenie szkół zgodnie z wymaganiami rynku pracy i zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych, zwiększenie zdawalności egzaminu maturalnego oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 400 uczniów nowo utworzonego Centrum Kompetencji Zawodowej.

W ramach projektu zaplanowano wyposażenie pracowni techniki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która jest zgodna z branżą wiodącą w ZSP w Krzeszowicach oraz pracowni logistycznej. Wśród działań przewidzianych w projekcie zaplanowano: kursy zawodowe, płatne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 1800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę), zajęcia przygotowawcze do matury oraz stypendia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów szczególnie zdolnych – wypłacane w okresie od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (10 miesięcy). Łączna wartość projektu wynosi 2 151 512, 00 zł, w tym dofinansowanie 1 936 012,00 zł (89,98 % kosztów kwalifikowanych projektu).

Inaczej rzecz ma się z internatem, jest on gotowy do użytku, ale użytkowany nie jest z powodu sytuacji epidemiologicznej oraz nauki zdalnej.

Zmienił się też główny budynek szkoły. Zaadaptowano poddasze, powstało tam 6 nowych sal lekcyjnych i pokój nauczycielski, o którym inne szkoły mogą tylko pomarzyć. W szkole zmodernizowano sieć informatyczną, zamontowano windę, pomalowano hole i korytarze. W ogóle cała placówka dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wszystkie te prace i zakupy spowodowały, że krzeszowicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych jest jedną z najnowocześniejszych szkół w Małopolsce.

Organem prowadzącym dla ZSP jest Starostwo Powiatowe w Krakowie. To Starostwo organizowało wszelkie prace. Inwestycje realizowane były ze środków własnych Powiatu, ale przyznano Powiatowi Krakowskiemu także dotację z rezerwy budżetowej państwa, pochodzącej od Wojewody Małopolskiego.